Historie:

           První divadelní představení ochotnické společnosti v Horažďovicích bylo dle dochovaných záznamů sehráno dne 12. srpna 1845, a tak se tento rok považuje za rok vzniku horažďovického divadla. Přiblížit podrobně jeho bohatou historii v krátkosti nelze, ale přesto se o to pokusíme. Zbytek je možno se dočíst v kronice divadla, která je uložena v horažďovickém Městském muzeu.

            Významnou osobností ochotnického divadla v Horažďovicích byl Emanuel Kumpera, který sice nebyl zdejším rodákem (do Horažďovic byl v roce 1890 přeložen na panství Kinských, kde pracoval jako účetní), ale vždy se na něj vzpomíná jako na hlavního kulturního organizátora své doby. Pod jeho režijním vedením sehrál ochotnický spolek spolu s pěvci sboru Prácheň mnoho náročných národních oper, jakými byly např. „Prodaná nevěsta“, „Tajemství“, „Hubička“, „V studni“. Dále to byla řada operet a mnoho dalších činoherních představení světových dramat.

            Ve třicátých letech uvedl soubor jen málo her. Za významný počin je však možno považovat nastudování Čapkovy „ Bílé nemoci “, jejíž provedení v době nastupujícího fašismu vzbudilo velký zájem veřejnosti. Ve válečných letech až do roku 1944 soubor hrál, ale jeho možnosti byly velmi omezené. Úřady vydávaly seznamy povolených a doporučovaných her, za jakýkoliv náznak odporu proti německým okupantům, který třeba i nechtěně zazněl z jeviště, se mohlo zaplatit ztrátou života. Oživení nastalo až v roce 1947, kdy byla opět sehrána „ Prodaná nevěsta “ Bedřicha Smetany. Na jejím provedení se podíleli všichni ti, kteří byli ochotni se v této složité době angažovat. Byli to především členové Pěveckého spolku „ Prácheň “, divadelního spolku, Sokola a dalších organizací. Na jejím provedení měl velké zásluhy i syn již zmíněného Emanuela Kumpery, který operu nastudoval.                                                          

             Po roce 1948 zájem o ochotnické divadlo ochabl. V té době měl soubor pouze 15 aktivních členů. Roku 1952 byl začleněn do místní Osvětové besedy. Aktivita souboru se zvýšila v letech 1955 – 56. Mimo jiné byly s úspěchem sehrány hry jako „Nebe na zemi“ nebo „Pekelník“. V roce 1960, kdy se stal horažďovický okres součástí okresu Klatovy, byl pokles aktivity velmi znatelný. K určitému oživení činnosti pak došlo po roce 1965. Roku 1968 to bylo především úspěšné provedení hry „Podskalák“, která byla sehrána i v mnoha místech klatovského okresu.                                                                     

            Horažďovická divadelní tradice sehrála významnou roli při rozhodování o pořádání pravidelných přehlídek amatérského divadla, které zde mají své místo od roku 1979.

            Soubor má ve své historii zaznamenáno skoro 500 premiér, především díky našim předchůdcům. V řadách ochotníků se vystřídalo velké množství nadšených a obětavých lidí, kteří při každém představení rozdávali divákům radost a dovedli je rozesmát i rozplakat. Mnoho z nich zanechalo v místní divadelní práci nezapomenutelnou, nesmazatelnou a nenahraditelnou uměleckou stopu.

             Pro ochotnický soubor je velkou ctí, že společně se členy spolku vystupovali v počátcích i pozdějších letech 20. století i umělci zvučných jmen, jako např. Eduard Kohout, Terezie Brzková, František Smolík, Ladislav Pešek, Václav Vydra, Marie Rosůlková a další. Můžeme být právem hrdi také na to, že z Práchně byl v roce 1868 dopraven na voru do Prahy základní kámen ke stavbě Národního divadla a této plavby se zúčastnili i ochotníci.

 

Historie Divadelního souboru Horažďovice v kostce:

1845             utvoření stálé divadelní ochotnické společnosti, hrálo se převážně německy

12. 8. 1845   první představení „Noční můra“

1866 - 68      slavnostní večery ve prospěch Národního divadla společně s pěv. spolkem Prácheň

1878              vznik „Tělocvično-hasičské jednoty“ - ochotníci hráli pod její hlavičkou

1893              ustanoven dramatický odbor Hasičské jednoty pro stálé ochotnické divadlo

1897              „Prodaná nevěsta“ - účinkují ochotníci a Pěvecký spolek Prácheň

1898              vznik samostatné „Jednoty divadelních ochotníků“

1922              uvedení výpravné hry „Jan Výrava“ na Ostrově - účinkuje 150 osob

1947              „Prodaná nevěsta“ - dirigent Emanuel Kumpera ml.

1950              Ochotnický soubor začleněn do Místní Osvětové besedy

1964              otevření Kulturního domu - „Strakonický dudák“, soubor hraje pod MěKS

1995              samostatná organizace - „Divadelní soubor Horažďovice“

2006              změna názvu na “TYJÁTR Horažďovice“ 

Copyright © 2013 Tyjátr Horažďovice